Algemene voorwaarden

Categorie:

ARTIKEL 1. Definities

1.1. Get it together: de eenmanszaak Get it together, statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70053308.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Get it together een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Get it together voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het in de vorm van business support ondersteunen van ondernemers door middel van office support bestaande uit e- mailbeheer, social media beheer, klantcontact, het schrijven van teksten, funnelmarketing, website ondersteuning en het verzorgen van de planning en een systeeminrichting van o.a. Notion.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Get it together en klant krachtens welke Get it together de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Get it together.
1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Get it together worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.10. Website: www.letsgetittogether.nl.

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Get it together gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e- mail, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Get it together en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Get it together zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Offertes van Get it together zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. Get it together zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Get it together met een vooraf geschat aantal uren en/of het tarief.
3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Get it together afhangt van feedback of input van de klant, is Get it together nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Get it together is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de klant om Get it together van voldoende opdrachten te voorzien om aan de in de offerte opgenomen uren te kunnen voldoen. Indien de klant te weinig opdrachten heeft voor het in de offerte overeenkomen aantal uur, is de klant verplicht de overeengekomen uren aan Get it together uit te betalen, ook als hiervoor niet gewerkt is.
3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Get it together het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.6. Get it together behoudt zich het recht voor om bij afname van meer dan 30 uren per maand een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens zij de opdracht gaat uitvoeren. Alle vervolgfacturen zullen op de eerste van de maand verstuurd worden.
3.7. Alle door Get it together gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.8. Get it together behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Get it together is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Get it together zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, aanbod of welke overeenkomst dan ook, dan is Get it together bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Get it together verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Get it together binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Get it together heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Get it together zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Get it together wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Get it together, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Get it together gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Get it together in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Get it together uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Get it together zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. Rechten en verplichtingen voor Get it together

5.1. Get it together garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Get it together spant zich in om de gegevens die Get it together voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Get it together met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Get it together is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Get it together en/of overige promotionele uitingen van Get it together. Tevens behoudt Get it together zich het recht voor screenshots te delen van gebouwde Notion workspaces ter promotie van haar diensten. Inhoudelijke informatie wordt onherkenbaar gemaakt.
5.5. Get it together streeft ernaar alle werkzaamheden online te laten plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de werkzaamheden op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Get it together een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.
5.6. De klant is gehouden tot betaling van de reis- en parkeerkosten welke door Get it together worden gemaakt ten behoeve van het op locatie uitvoeren van de diensten indien dit door de klant is verzocht. De vergoeding bedraagt €0,19 ex btw per kilometer indien de locatie zich buiten Amersfoort bevindt.
5.7. Bij opdrachten op uurbasis worden de werkzaamheden per vijf minuten geregistreerd.
5.8. Indien werkzaamheden op uurbasis worden uitgevoerd, houdt Get it together een urenregistratie bij welke bij de maandelijkse factuur aan de klant wordt toegestuurd.

ARTIKEL 6. Rechten en verplichtingen voor de klant

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Get it together te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
De klant is in ieder geval verplicht Get it together onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Get it together om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Get it together zijn verstrekt, heeft Get it together het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Get it together steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Get it together geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Get it together binnen 14 dagen na levering van de dienst. De klant vrijwaart Get it together één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van 2 revisierondes feedback en/of revisies aan Get it together door te geven in verband met de geschreven teksten. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 14 dagen te worden aangeleverd aan Get it together.
6.7. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 14 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zal door Get it together meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Get it together.
6.8. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Get it together nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Get it together niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.9. Wanneer Get it together inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Get it together is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.10. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Get it together tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.11. Indien Get it together voor de duur van 30 dagen geen input dan wel correcties krijgt voor het bouwen van de Notion workspace, wordt de opdracht als afgerond beschouwd en zal Get it together de gemaakte kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 7. Levering en levertijd

7.1. De door Get it together te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Get it together opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. Get it together behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren welke binnen 24 uur uitgevoerd moeten worden. De klant is bevoegd opdrachten bij Get it together neer te leggen, maar wanneer Get it together niet beschikbaar is, kan de klant hier geen rechten aan ontlenen.
7.2. Een door Get it together vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Get it together niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Get it together, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Get it together mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Aan de leveringsplicht van Get it together zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Get it together geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Get it together verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Get it together is gerechtigd de in de offerte overeengekomen te werken uren vooraf in rekening te brengen.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Get it together besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Get it together besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels-)rente, gehouden tot betaling van de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Get it together voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Get it together elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Get it together zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Get it together verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Get it together kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Get it together een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Get it together geleverde producten en diensten blijven eigendom van Get it together totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Get it together zijn voldaan.

ARTIKEL 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, onderzoeken, rapporten, processen, strategieën, lesmaterialen, gebouwde Notion workspaces alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Get it together tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Get it together geleverde diensten en/of producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website van Get it together, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Get it together en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Get it together.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Get it together ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Get it together, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Get it together is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Get it together plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Get it together vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Get it together recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Get it together en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Get it together gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Get it together kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Get it together gestelde doel.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals geadviseerd door Get it together. Get it together kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor werkzaamheden die door de klant niet zijn uitgevoerd, waardoor de klant door een derde aansprakelijk wordt gesteld.
10.3. Indien Get it together onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1250,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Get it together dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Get it together aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Get it together toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.5. Get it together sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Get it together geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Get it together.
10.6. Get it together is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.7. Klant vrijwaart Get it together voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Get it together.

ARTIKEL 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Get it together is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Get it together is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Get it together weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Get it together kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Get it together een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Get it together onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Get it together of Get it together zelf, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Get it together, wanprestatie door leveranciers van Get it together waardoor Get it together haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Get it together of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Get it together ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Get it together in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Get it together, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Get it together de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Get it together voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Get it together;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
12.5. Get it together zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4. nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Get it together vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. Get it together behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Get it together overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. Conformiteit

13.1. Get it together zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Get it together in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Get it together worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Get it together aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Get it together.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Get it together te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Get it together, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. Bijzondere bepalingen pakketten Get it together

14.1 Get it together biedt verschillende pakketten op abonnementsbasis aan. De klant kan het pakket via de e-mail aanvragen of afsluiten via de website.
14.2. Het abonnement wordt voor een vast bedrag per maand afgenomen. Get it together houdt vervolgens een urenregistratie bij. De klant kan Get it together te allen tijde verzoeken om de urenregistratie aan de klant te overleggen.
14.3. In geval van afsluiten van een abonnement gaat de klant ermee akkoord dat er maandelijks vooruit gefactureerd wordt betreffende het abonnement van de keuze van de klant.
14.4. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 3 maanden, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
14.5. Bij het afnemen van een abonnement voor de duur van één jaar, worden slechts tien maanden in rekening gebracht.
14.6. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de duur van één maand, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
14.7. Indien tijdens de abonnementsduur meer werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd dan in eerste instantie binnen het abonnement is opgenomen, dan is Get it together gerechtigd meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant te factureren.
14.8. Indien nodig kan het pakket wijzigen van aantal uur, indien dit een vermindering van uren betreft, zal de vermindering twee maanden na de maand waarin de vermindering verzocht wordt, plaatsvinden (bijv. augustus minder uren aangevraagd, dit gaat in per 1 oktober). Indien het een vermeerdering van uren betreft, gaat dit direct in.

ARTIKEL 15 Bijzondere bepalingen Helpdesk Notion

15.1 Get it together biedt een Notion helpdesk voor een vast bedrag per Notion workspace per maand aan. De klant kan een abonnement aanvragen en afsluiten via de e-mail.
15.2. De kosten voor de Notion helpdesk worden maandelijks door Get it together in rekening gebracht.
15.3. Get it together neemt slechts verzoeken in behandeling die worden gedaan via helpdesk@letsgetittogether.nl.
15.3. In beginsel worden verzoeken op dinsdag en donderdag verwerkt met uitzondering van nationale feestdagen en vakanties.
15.4. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten (1 maand), tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 14 dagen.
15.5. Verzoeken met een behandelingstijd langer dan 10 minuten per verzoek worden in overleg met de klant op offertebasis m.b.v. het dan geldende uurtarief in behandeling genomen.
15.6. De klant kan voor maximaal één uur aan verzoeken indienen binnen het abonnement. Indien de klant meer verzoeken per maand indient, wordt het verzoek in overleg met de klant op offertebasis m.b.v. het dan geldende uurtarief in behandeling genomen.
15.7. De Notion helpdesk is alleen beschikbaar voor klanten die de Notion workspace door Get it together hebben laten bouwen.
15.8. Indien de klant drie keer niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is Get it together gerechtigd de dienstverlening betreffende de Notion helpdesk eenzijdig te beëindigen.

ARTIKEL 16. Overige bepalingen en toepasselijk recht

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Get it together en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Get it together alleen bindend indien en voor zover deze door Get it together uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
16.3. Indien Get it together op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Get it together hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Get it together partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.7. De klant en Get it together zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Get it together en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

versie: mei 2021